Krav för att teckna riskförsäkring

För att kunna teckna riskförsäkringar måste den försäkrade klara Swedbank Försäkrings hälsoprövning. Denna kan vara mer eller mindre omfattande. I vissa fall räcker det med ett intyg om att den anställde är fullt arbetsför och i andra fall krävs det en fullständig hälsoprövning.

Interimsskydd

Under försäkringsbolagets hälsoprövning gäller ett så kallat interimistiskt skydd fram tills den sökande fått ta del av bolagets bedömning. Interimsskyddet gäller sökta förmåner i form av premiebefrielse, sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och individuell livförsäkring. Händer det något under tiden ansökan bedöms, utgår full ersättning från dessa försäkringar oavsett resultatet av hälsoprövningen. Ett krav är dock att den sökande eller arbetsgivaren intygat att den sökande är fullt arbetsför.

De maximala beloppen som kan utbetalas är 15 prisbasbelopp för sjukförsäkring och premiebefrielse samt 75 prisbasbelopp för livförsäkring.

Om hälsan blir godkänd ersätts interimsskyddet omedelbart av det sökta försäkringsskyddet.

Om den sökande får avslag, upphör interimsförsäkringen när han eller hon underrättas om detta.

Erbjuds den sökande försäkring med ett begränsat skydd, gäller interimsskyddet med begränsningarna under 14 dagar från det att den sökande underrättats om bedömningen. Personen har då tid att ta ställning till om han eller hon ska acceptera försäkringen och är samtidigt skyddad om något skulle hända.

Fullt arbetsför

Fullt arbetsför är det enklaste hälsoprövningssättet, det används för grupper av anställda eller i speciella pensionsplaner.

I ett företag där minst 5 personer i företaget ansluts till Swedbank Pensionsplan, räcker det normalt med att arbetsgivaren intygar fullt arbetsför för de anställda. Försäkringsskyddet börjar då gälla från och med dagen efter att ansökan skickats in.