Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Traditionell Pension SAF-LO

Obs! Traditionell Pension SAF-LO stängdes för nyteckning från och med den 1 januari 2014. Här är en samlingssida för dig som redan har produkten med information om hur produkten är uppbyggd, löpande avkastning med mera.

Swedbank Traditionell Pension SAF-LO med premiegaranti är en form av traditionell pensionsförsäkring. Du är garanterad att få ut ett belopp som motsvarar summan av inbetalda premier i försäkringen, så kallad premiegaranti.

Så här placeras pengarna

Swedbank Försäkring placerar spararnas pengar i olika ”portföljer” som innehåller värdepapper av olika slag. Varje sparare har vid varje tidpunkt en given andel i en sådan portfölj. Portföljens sammansättning är beroende av hur lång tid de sparare som har sina placeringar i portföljen har kvar till pension. Spararens andel av portföljen kallas för pensionskapital.


Fördelningen mellan aktier och räntor i portföljen kommer att variera över tid. För att dra nytta av aktiers långsiktigt högre avkastning är aktieandelen i portföljen hög i början av sparperioden, då det är lång tid kvar till utbetalning. Samtidigt är aktier, på kort sikt, betydligt mer riskabla än räntebärande tillgångar. Aktieandelen kommer därför successivt att trappas ner i syfte att minska risken och undvika kraftiga värdefall i portföljen när utbetalningstiden närmar sig.


All förvaltning av pågående pensionsutbetalningar samlas i en särskild portfölj. Aktieandelen i en sådan portfölj uppgår normalt till cirka 20 procent. Fördelningen mellan aktier och räntor kan dock även under utbetalningstiden variera beroende på marknadsvärdering. Om utbetalningarna sker under kort eller lång tid är också avgörande för hur stor aktieandelen är.

Placeringar i räntebärande papper görs på den svenska marknaden.

Andelen räntebärande papper/aktier

Figuren nedan visar hur andelen räntebärande värdepapper ökar ju närmare tiden är för utbetalning. Kurvan kan avvika från normaltillståndet om Swedbank Försäkring anser att börsen är för högt eller lågt värderad. Då kan andelen räntebärande värdepapper vara högre respektive mindre än vad som framgår av figuren.

Geografisk fördelning av aktieportföljen

Portföljens aktiedel investeras i olika länder och branscher för att få en god riskspridning. Figuren nedan visar den typiska geografiska fördelningen. Procentsatserna kan variera beroende på värdering och ekonomiska utsikter i respektive område.


Sparande i aktier har historiskt sett varit en bra placering. Risken finns dock att värdet på ett sparande i aktier kan gå ner. Ett sparande i aktier bör därför alltid vara långsiktigt. Genom premiegarantin är din risk dock begränsad.

Garantin

Garantin innebär att värdet på sparandet den dag kunden går i pension aldrig kommer att vara mindre än summan av de premier som har betalats in i försäkringen. Det gäller oavsett utvecklingen på börsen.
Det garanterade beloppet kallas Garantivärde. Garantin gäller även om kunden skulle avlida innan ålderspensionen börjat utbetalas, under förutsättning att kunden valt återbetalningsskydd.

Överskott

All avkastning som uppstår vid förvaltningen av spararnas pengar, efter avdrag för kapitalförvaltningsavgift, tillförs över tiden kollektivet av sparare inom SAF-LO i form av total-avkastning. Avkastningen av tillgångarna fördelas på försäkringarna genom en av Swedbank Försäkring vid var tid bestämd avkastningsränta. Avkastningsräntan bestäms som en funktion av totalavkastningen och värdet av förväntade garantiutbetalningar.

Pris

Swedbank Försäkring tar ut en avgift för driftkostnader om 80 kronor per försäkrad. Avgiften, som kan ändras under försäkringstiden, dras från pensionskapitalet och redovisas på det årliga värdebeskedet. Ändring av avgifterna meddelas och börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet skickats.

Flytträtt

Den försäkrade har rätt att flytta sitt pensionskapital till Swedbank Generation SAF-LO eller till annan valbar försäkringsgivare som förmedlar Avtalspension SAF-LO. Vid flytt är det alltid pensionsvärdet som flyttas, det vill säga marknadsvärdet av försäkringen. Garantin gäller inte vid flytt.