Skip to content

Prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och publika bud

Senior businesswoman in corridor with digital tablet

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Aktuella prospekt och erbjudanden

Doxas uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke

Bakgrund
Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa”) är verksamt inom fastighetsinvesteringar och är inriktat på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar, utan begränsning till fastighetskategori, region eller ägandehorisont.

Doxa lämnade den 25 april 2023 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SERNEKE Group AB (publ) (”Serneke”) i syfte att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa.

Förvärvet förväntas skapa betydande värde för samtliga intressenter i form av bland annat en bredare aktieägarbas samt tillgång till fler finansieringskällor med attraktivare villkor. Doxas NAV kommer, vid full anslutningsgrad i erbjudandet, att öka från cirka 1 855 MSEK till cirka 2 860 MSEK.

Aktieägare i Serneke erbjuds sex (6) nyemitterade aktier i Doxa för varje (1) befintlig B-aktie i Serneke.

Acceptperiod: 12 maj – 2 juni 2023 klockan 15:00.
Mer information om erbjudandet finns på Doxas webbplats

Företrädesemission i Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 10 miljarder SEK.

Bakgrund Castellums styrelse beslutade den 13 februari 2023 att föreslå att årsstämman 2023 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid årsstämman den 23 mars 2023 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om företrädesemissionen. Styrelsen för Castellum beslutade den 4 maj 2023, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om nyemission av aktier i Castellum med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2023 uppgick fastighetsvärdet till ca 174 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Bolaget finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av bolagets hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Teckningsperiod: 15 maj 2023 till och med 29 maj 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Castellums webbplats
 

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Besqab AB (publ)

Besqab genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 833 MSEK.

Bakgrund Besqabs är en bostadsutvecklare vars huvudsakliga verksamhet består av projektutveckling av bostäder med bostads- och äganderätt. Besqab utvecklar även hyresfastigheter, vårdboenden och annan samhällsservice, där långsiktigt ägande igår i verksamheten. Koncernen har bedrivit verksamhet från 1989 och har sedan dess varit delaktig i projekt som omfattar närmare 10 000 bostäder i Stockholm och Uppsala. Besqabs aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 25 januari 2023 offentliggjorde Besqab styrelsens avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare och den 24 februari 2023 beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Styrelsen beslutade den 27 mars 2023 om fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och utbytesförhållande. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 29 mars 2023. Nettolikviden från företrädesemissionen avses att användas till att i förtid återbetala Besqabs seniora icke säkerställda gröna obligationer om 800 MSEK, vilket kommer förändra och stärka Besqabs kapitalstruktur.

Teckningsperiod: 6 april 2023 till och med 20 april 2023

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Besqabs webbplats (besqabgroupse)

Företrädesemission i CTEK AB (publ)

CTEK genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 350 MSEK.

Bakgrund CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Den 8 februari 2023 offentliggjorde CTEK styrelsens beslut att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att för att amortera på Bolagets lån i syfte att minska skuldsättningen samt för att säkerställa investeringar i produktutveckling och i Bolagets försörjningskedja.

Teckningsperiod: 10 mars 2023 till och med 21 mars 2023

Läs mer och se prospekt på CTEKs webbplats

 

Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken


Bakgrund 
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter inom segmenten offentliga fastigheter, lager, lätt industri, logistik samt sällanköp- och livsmedelshandel. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men även genom fastighetsutveckling.
Stenhus Fastigheter lämnade den 19 april 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Randviken i syfte att bolagen ska gå samman. Det föreslagna samgåendet av Stenhus Fastigheter och Randviken, genom att Stenhus Fastigheter förvärvar Randviken, förväntas skapa en ny koncern bestående av ett väl sammansatt fastighetsbestånd om cirka 15 miljarder kronor. Sammangåendet förväntas även skapa värde i form av operationella och finansiella synergier om cirka 20 MSEK årligen.
Stenhus Fastigheter erbjuder aktieägarna i Randviken ett erbjudande som består av en kombination av aktier i Stenhus Fastigheter och ett kontant vederlag. Stenhus Fastigheter erbjuder varje aktieägare i Randviken följande:

  • Avseende 68,90 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken, och
  • Avseende återstående 31,10 procent av aktierna i Randviken som aktieägaren överlåter: 61,10 SEK per aktie i Randviken.

Acceptperiod: 7 juni – 16 augusti 2022 klockan 15:00.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

Stenhus Fastigheter

 

Teckna B-aktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Bakgrund Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet finns inom segmenten lätt industri, industriservice, proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel. Kärnmarknaden är Småland, under hösten 2021 påbörjades en expansion även mot angränsande marknader i Halland och Östergötland. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av B-aktier för notering på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten:  2 – 10 juni 2022, senast klockan 23.59

Anmälningsperiod för institutioner: 2 – 10 juni 2022

Observera att saldot på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank måste, under perioden från och med den 10 juni 2022 klockan 23.59 till och med den 15 juni 2022 klockan 23:59, motsvara lägst det belopp som anmälan avser.

Så anmäler du dig själv för teckning av Emilshus B-aktier.

Via internetbanken: Under Aktuella emissioner på innehavssidan.

Via appen: Logga in och tryck sedan på ”Spara och placera menyn”. Scrolla ner något och under ditt innehav finner du ”Aktuella emissioner”, där du gör din förvärvsanmälan.

Läs mer nedan och se prospekt på Emilshus webbplats

Aktiellt

Emilshus

Företrädesemission i Logistea AB (publ)

Logistea genomför en fullt garanterad företrädesemission om ca 350 MSEK.

Bakgrund
Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B.

Den 1 mars 2022 offentliggjorde Logistea styrelsens avsikt att besluta om en fullt garanterad nyemission om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare och den 18 mars 2022 beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Syftet med företrädesemissionen är att ge Logistea utrymme att realisera bolagets tillväxtstrategi.

Teckningsperiod: 29 mars 2022 till och med 12 april 2022

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Logisteas webbplats

Företrädesemission i Karo Pharma AB (publ)

Karo Pharma genomför en företrädesemission om ca 2,5 miljarder SEK.

Bakgrund
Karo Pharma erbjuder “Smart choices for everyday healthcare”. Bolaget äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Karo Pharmas produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden.
I november 2021 ingick Karo Pharma avtal om att förvärva samtliga aktier i Sylphar International NV meddelande sin avsikt att genomföra en företrädesemission. I januari 2022 slutfördes förvärvet. Köpeskillingen uppgick till 300 miljoner euro och finansierades genom en ny kreditfacilitet samt en ny brygglånefacilitet tillhandahållen av SEB, Swedbank, DNB och Alecta. I december 2021 meddelade Karo Pharma att Bolaget har ingått ett säljoptionsavtal enligt vilket Karo Pharma kan förvärva hudvårdsvarumärket E45® för en total köpeskilling om GBP 200 miljoner och att förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2022. Förvärvet är tänkt att finansieras med lån från Karo Pharmas befintliga långivande banker. I januari 2022 ingick Karo Pharma, genom Sylphar, avtal om förvärv av Satin Naturel. Förvärvet slutfördes i mars 2022 och finansierades till fullo med lån från Karo Pharmas befintliga banker.
Karo Pharma genomför nu en företrädesemissionen i syfte att återbetala brygglånefaciliteten som upptogs i samband med förvärvet av Sylphar International NV samt att stärka Karo Pharmas finansiella kapacitet att genomföra förvärv av bolag och produktportföljer samt tillvarata andra marknadsmöjligheter och fortsätta arbetet med att internalisera försäljningsorganisationen.

Teckningsperiod: 28 mars 2022 till och med den 11 april 2022
Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar på Karo Pharmas webbplats 

Företrädesemission i Stillfront Group AB (publ)

Stillfront genomför en företrädesemission om ca 2,0 miljarder SEK.

Bakgrund
Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling med 22 spelstudior i Europa, Nordamerika, Asien och MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).

Den 19 januari 2022 offentliggjorde Stillfront att bolaget hade ingått ett avtal om att förvärva Six Waves Inc. Förvärvet slutfördes den 1 februari 2022, varvid Stillfront tillträdde 100 procent av aktierna. Förvärvet finansierades genom Stillfronts befintliga kreditfaciliteter och befintliga likvida medel. Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till att återbetala den tillfälligt ökade skuldsättning som förvärvet av 6waves har medfört och för att stärka balansräkningen efter förvärvet av 6waves, och därmed öka Stillfronts finansiella flexibilitet för att kunna tillvarata framtida förvärvsmöjligheter i linje med Stillfronts tillväxtstrategi.

Teckningsperiod: 2 mars 2022 till och med 16 mars 2022.

Läs mer och se prospekt samt anmälningssedlar här: Stillfront Group

SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten

Bakgrund
SBB är ett svenskt publikt fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för social infrastruktur.

SBB har den 20 december 2021 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten. Aktieägarna i Amasten erbjuds ett kontantvederlag om 13,30 kronor för varje stamaktie av serie A och 350 kronor för varje preferensaktie av serie B i Amasten som inte redan ägs av SBB.

Acceptfrist: 21 december 2021 – 4 februari 2022 klockan 15.00
För erbjudandehandling och anmälningssedel klicka här:
SBB:s webbplats

 

Förvärva aktier i Synsam

Bakgrund
Synsam AB (publ) är en av de ledande optikerkedjorna i Norden. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Bolaget grundades 1968 och anser sig konsekvent ha varit en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden - detta inom flera områden inklusive kundresa och digitalisering, produkterbjudande och ESG.
Synsam offentliggjorde den 7 oktober 2021 sin avsikt att notera sina aktier, och publicerade den 20 oktober ett prospekt.

Anmälningsperiod för institutioner och Private Banking: 21-28 oktober 2021.

Läs mer och se prospektet här: Synsam Group

Förvärva B-aktier i Volvo Car AB (publ)

Bakgrund
Volvo Car Group är ett av världens snabbast växande premiumbilmärken, både sett till antal sålda bilar och omsättning, och erbjuder sina kunder möjligheten att förflytta sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Volvo Car Group bedömer också att dess unika struktur och fokuserade strategi gör Koncernen till en av de aktörer som ställer om snabbast inom den globala bilindustrin, med ambitioner för mitten av decenniet som är fokuserade på elektrifiering, hållbarhet och digitalisering.
För att stödja Volvo Car Groups omställning och fortsatta tillväxt har Bolagets styrelse och Huvudaktieägare kommit överens om att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier.

Anmälningsperiod för allmänheten: 19-27 oktober 2021
Anmälningsperiod för institutioner: 19 – 28 oktober 2021.


Läs mer i prospektet

Förvärva aktier i Nordisk Bergteknik

Bakgrund

Nordisk Bergteknik grundades 2016. Idag består koncernen av 16 operativa enheter och anser sig vara en ledande aktör som erbjuder tjänster inom grundläggning och berghantering i norra Europa. Koncernen har expertis inom borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Sedan Nordisk Bergteknik grundades har koncernen flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Sedan 2016 har Nordisk Bergteknik genomfört 15 förvärv av varierande storlek och karaktär.

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1 okt-11 oktober 2021
Läs mer i prospektet

Förvärva Preferensaktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Bakgrund
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsbestånd, uppgick per 30 juni 2021, till 87 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice, proffshandel, externhandel,dagligvaruhandel, samhällsservice och kontor m.m.. Fastighetsbeståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtorter där expansionen sker genom förvärv. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av Preferensaktier för notering på Nasdaq First North Growth Market.
Anmälningsperiod för allmänheten: 22 - 29 september 2021, klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 22 - 30 september 2021

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

Förvärva aktier i CTEK AB (publ)

Bakgrund
CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget har en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför nu bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 14 - 23 september 2021, klockan 17.00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och mer information

 

 

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Bakgrund
Som ett led i Dustins fortsatta expansion förvärvade Dustin den 3 juni 2021 Centralpoint, en ledande IT-återförsäljare i Benelux. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av den brygglånefacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • Teckningstid: 9 augusti 2021 till och med 23 augusti 2021.
  • Teckningskurs: 75 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag: 5 augusti 2021. Sista dagen för handel i Dustins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 augusti 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 augusti 2021.
  • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 16 159 825 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 212 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter, dock utan företrädesrätt.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.dustingroup.com/sv/foretradesemission-2021