Den senaste tidens #metoo-upprop har ställt jämställdhetsfrågor i fokus. I internationell jämförelse rankas Sverige högt på jämställdhetsområdet men den underliggande bilden är inte lika ljus. Arbetstid, löner, utbildningsnivå samt innehavandet av chefsbefattningar och högre befattningar skiljer sig mellan könen.

- För 2016 motsvarade kvinnornas genomsnittliga löner 95,5 procent av männens efter att olikheter i arbetstid, yrke, sektor, utbildning och ålder beaktats. Räknas detta om till timmar så betyder det att kvinnor arbetar gratis från kl.16:38 om vi antar en åtta timmars arbetsdag, säger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank. En löneutjämning mellan könen skulle kunna bidra till högre inflationstryck, men å andra sidan kan en löneutjämning samtidigt öka arbetskraftsutbudet vilket kan få motsatt effekt på inflationen, fortsätter hon.

Ökad jämställdhet skulle bidra till att en outnyttjad potential tas till vara

Studier är eniga om att hög jämställdhet stödjer ekonomisk tillväxt och bidrar till ett inkluderande samhälle. Swedbanks makroekonomer har noterat att det finns en betydande potential i gruppen utrikes födda kvinnor, som tenderar att ha en lägre sysselsättningsgrad än såväl inrikes födda kvinnor som män generellt. Skulle sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor öka till samma nivå som för inrikes födda kvinnor så skulle antalet sysselsatta kvinnor stiga med ca 96 000 personer. Därmed skulle den totala sysselsättningen för åldern 15-74 år kunna öka med ca 2 procent. Även om detta inte rakt av kan översättas till BNP så kan det ge en fingervisning om hur mycket BNP kan öka vid högre jämställdhet och bättre integration.

Mer information

Läs analysen:

Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande (analys, PDF)