Meny
Vår verksamhet

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Högsby Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med såväl vårt bemötande som med våra produkter och tjänster.

Är du missnöjd och vill lämna ett klagomål, ta kontakt med banken enligt stegen nedan. Om du inte är nöjd med vårt besked efter den första kontakten med oss kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 1. Inkomma med klagomål

  För att ditt klagomål ska tas om hand på bästa sätt ber vi dig att först och främst ta kontakt med ditt bankkontor. Kontoret har de bästa förutsättningarna att ta fram aktuellt material och ta reda på vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

  Våra handläggare

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. I punkterna nedan får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 2. Om du efter första kontakten fortfarande inte är nöjd

  Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du kan då kontakta bankens klagomålsansvarige, antingen via vårt digitala formulär, e-post eller brev. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Vi ser gärna att du använder vårt formulär för klagomål, Så här gör du

  I annat fall kan du skicka ditt klagomål till:

  Högsby Sparbank
  Klagomålsansvarig - Marcus Lukk
  Box 134
  579 23 Högsby

  eller via epost:

 3. Om du fortfarande inte är nöjd

  Om du efter omprövning av bankens Kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till nedan instanser. Du kan alltid vända dig till dessa instanser efter bankens första beslut.

  Om du är företagskund kan du enbart vända dig till allmän domstol för vidare prövning.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns vissa värde- och tidsgränser. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda
  EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: info@hogsbysparbank.se

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter
  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du rättighet att kontakta Högsby Sparbank med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycke samt begära att få göra gällande andra rättigheter. Vill du framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter eller avslag på någon av tidigare begärda rättigheter kan du skriftligen kontakta Högsby Sparbanks utsedda dataskyddsombud

  Ostkustens Risk och Compliance AB
  Box 322
  593 24 VÄSTERVIK

  Mer information avseende personuppgiftsförhandling samt ytterligare kontaktvägar finns på Högsby Sparbanks hemsida och i Högsbys Sparbanks principer för hantering av personuppgifter (pdf)

  Du har också rättighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se om du anser att behandlingen av dina Personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.