Hoppa till textinnehållet

Om något blir fel

Det kan bli fel. Och ingen är mer än människa. Om du är missnöjd med bankens tjänster eller det bemötande du fått vill vi gärna veta det - så att vi kan göra något åt det.

Oberoende instanser

Är du missnöjd med hur banken hanterar ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Konsumenternas Bankbyrå är en självständig aktör som ger information och råd i frågor som rör banker och andra institut. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsyningsmyndighet för banker och försäkringsbolag) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Allmänt om ångerrätt

Du som kund har enligt huvudregeln rätt att utan särskild kostnad frånträda distansavtalet. Ångerfristen är 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Banken har rätt att kräva betalt för den del av den finansiella tjänsten som har tillhandahållits när ångerrätten utnyttjas.
Beträffande krediter gäller dock att banken får kräva avtalsenlig ränta under hela den tid som krediten faktiskt utnyttjas, dvs ända fram till dess att du som kund återbetalar lånebeloppet.

Hur åberopar man ångerrätt

Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan kanal än där avtalet/köpet utfördes, dvs du väljer själv den kanal som du anser bäst för ärendet. Det går bra att gå in på ditt kontor, skicka ett meddelande via internetbanken eller skriva ett brev till oss.

Återställande

Inom 30 dagar från det att du som kund meddelat att du vill utöva ångerrätten ska vi som bank återställa produkten/tjänsten.

Distansavtalslagen

Från den 1 april 2005 gäller nya lagregler för distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument till konsumenter. Med distansavtal menas bl a avtal som ingås via internet, via telefonbankstjänst eller genom svar på brevutskick/annons och där banken/bankens ombud aldrig möter dig som kund "öga mot öga" innan avtalet ingås. En viktig nyhet är att kunder som köper finansiella tjänster på distans får ångerrätt, dvs de kan frånträda affären i förtid.

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte distansavtal där den finansiella tjänsten eller det finansiella instrumentets pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som banken inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen. Därmed undantas flertalet tjänster med anknytning till bl a:

  • utländsk valuta
  • penningmarknadsinstrument
  • noterade värdepapper
  • andelar i fondföretag
  • terminskontrakt
  • framtida räntesäkringsavtal
  • ränte-, valuta- och aktieswappar
  • köp- och säljoptioner avseende instrument som anges ovan inklusive valuta- och ränteoptioner

Ångerrätten gäller inte särskilda tjänster/transaktioner eller motsvarande som utförs under produktavtalet.
Från ångerrätten undantas dessutom krediter med panträtt i fastighet, tomträtt eller bostadsrätt, men här har du som kund istället liksom tidigare möjlighet att lösa krediter i förtid enligt konsumentkreditlagen. För andra krediter såsom blancokrediter, borgenslån, värdepapperskrediter m m gäller däremot ångerrätten.

Ersättning till banken

När du som kund ångrar dig har banken rätt till kompensation för sådana skäliga kostnader utöver årsavgift/ränta som hänför sig till före det att avtalet upphör. Det kan röra sig om kostnader i samband med distansavtalets ingående, t ex uppsägningsavgifter för en kredit, administrationsavgifter, provision eller ersättning för utlägg, t ex lagfartskostnader.